" Algemene voorwaarden – Flow Your Light

Algemene voorwaarden

Kimberley Dhoore
Adrialaan 9
9990 Maldegem
België

E-mailadres: info@flowyourlight.com
BTW-identificatienummer: BE0694.552.365

 

Productaanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de wijze van betaling.

De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in sectie 'Productaanbod', tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Voorwaarden

1. De verkoper, is niet verantwoordelijk voor verlies en beschadiging van de levering, vanaf deze is afgeleverd.

2. Wij kunnen niet garanderen dat alle informatie die hierop verschijnt correct is. Alle informatie wordt als "as-is" aangeboden. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van welke soort dan ook door raadpleging, gebruik of onmogelijkheid van gebruik door deze website (www.flowyourlight.com).

3. De prijzen die op deze website verschijnen, kunnen onderhevig zijn aan fouten en zijn daarom niet bindend.

4. Bij het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van de verkoper, zoals vermeld op de site.

5. Bestellingen worden vooraf betaald, door één van de door ons aangeboden betaalsystemen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6. De klant kan op simpel verzoek een factuur ontvangen van zijn bestelling. Klanten die bij de bestelling hun BTW nr. of ondernemings nr. opgeven, ontvangen automatisch een factuur van hun bestelling.

7. De opgegeven leveringstermijn is louter indicatief, en geeft de klant niet de mogelijkheid om enig recht te kunnen verhalen bij de verkoper. Eventuele schade opgelopen door de klant door overschrijding van de leveringstermijn, kan niet verhaald worden op de verkoper, zijnde Kimberley Dhoore (Flow Your Light).

8. De klant moet bij klachten aangaande de levering, deze gedetailleerd binnen de 10 dagen schriftelijk bekend maken aan de verkoper. Zo niet, vervallen de rechten van de klant aangaande deze klachten ten overstaande van de verkoper. Eventuele retourzendingen, zijn ten laste van de klant. Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd.

9. Bij overmacht kan van de verkoper, zijnde Kimberley Dhoore, geen schadevergoeding geëist worden, tenzij bij opzet of grove nalatigheid van de verkoper.

10. De verkoper heeft het recht om bestellingen en offertes te weigeren.

11. Bij laattijdige betaling, (30 dagen na bestel- of factuurdatum) zal een verwijlinterest van 10% op jaarbasis aangerekend worden, met een minimum van 25 euro excl. BTW. Alle kosten voor het innen van betalingen en verwijlinteresten van bestellingen en/of facturen, vallen onherroepelijk ten laste van de koper.

12. Al de prijzen in deze webwinkel, zijn uitgedrukt in euro's en inclusief btw, tenzij anders vermeld. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant. Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk medegedeeld.

13. Deze site is eigendom van, en wordt beheerd door de verkoper, zijnde Kimberley Dhoore.

14. Kimberley Dhoore kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden.

15. Alle geschreven inhoud en afbeeldingen op deze site zijn eigendom van Kimberley Dhoore. Afbeeldingen en inhoud mogen NIET worden afgedrukt of gekopieerd zonder de mondelinge of schriftelijke toestemming van Kimberley Dhoore.